KEYWORD_1CALL: 0917-212-969 KEYWORD_1 KEYWORD_2

Chính phủ tiếp tục họp chuyên đề xây dựng pháp luật

Sáng 13/8, Chính phủ tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Phiên họp ngày 12/8. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)


Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), định hướng sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2005 và định hướng xây dựng dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Hôn nhân và gia đình.
[ Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật ]
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng sửa đổi 26 điều, bổ sung mới 9 điều và bãi bỏ 1 điều trên tổng số 67 điều của Luật Công chứng hiện hành, tập trung vào 5 nhóm vấn đề là: Phạm vi công chứng; giá trị pháp lý của văn bản công chứng; công chứng viên; tổ chức hành nghề công chứng; quản lý nhà nước và quản lý của tổ chức xã hội-nghề nghiệp của các công chứng viên đối với hoạt động công chứng và một số vấn đề khác.
Các thành viên Chính phủ đã tập trung thảo luận những vấn đề lớn của dự án Luật liên quan đến việc mở rộng phạm vi công chứng; giá trị pháp lý của văn bản công chứng; tổ chức xã hội-nghề nghiệp của các công chứng viên...
Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 19 chương và 165 điều, tăng thêm 4 chương và 29 điều so với luật hiện hành. Dự án Luật đã bổ sung những quy định mới và sửa đổi những quy định không phù hợp, không khả thi của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường; đảm bảo kiểm soát ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước.
Ý kiến của nhiều thành viên Chính phủ nhấn mạnh, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã đóng góp hết sức quan trọng vào những thành công trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tình hình kinh tế-xã hội cũng như các vấn đề môi trường nảy sinh thời gian qua như tác động của biến đổi khí hậu, an ninh môi trường đòi hỏi pháp luật về bảo vệ môi trường phải được cập nhật, bổ sung với các giải pháp đồng bộ, đủ mạnh và có tính đột phá.
Vì vậy, việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là hết sức cần thiết, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến các nội dung khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật bảo vệ mội trường năm 2005; bổ sung một số nội dung mới liên quan đến tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, an ninh môi trường; coi trọng công tác phòng ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường...
Đề cập đến các nội dung cụ thể trong dự án Luật này, các thành viên Chính phủ đã tập trung thảo luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến việc lập quy hoạch môi trường; đánh giá tác động môi trường; tổ chức bảo vệ môi trường lưu vực sông liên tỉnh; kế hoạch bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường nước sông và bảo vệ môi trường các nguồn nước khác; tỷ lệ chi cho sự nghiệp môi trường và đầu tư phát triển bảo vệ môi trường công cộng...
Về định hướng sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2005, các thành viên Chính phủ cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết nhằm xây dựng Bộ luật dân sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; góp phần ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của tổ chức, cá nhân trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Thảo luận về dự án Luật này, các thành viên Chính phủ nhấn mạnh: Bộ luật dân sự phải là một đạo luật có ý nghĩa lớn không chỉ về mặt kinh tế - xã hội mà còn về mặt thứ bậc trong hệ thống pháp luật. Các thành viên Chính phủ đã nêu lên những định hướng cơ bản trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự, trong đó tập trung vào những nội dung lớn về vị trí, vai trò của Bộ luật dân sự; cấu trúc của Bộ luật dân sự; chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; hình thức sở hữu; cơ chế bảo vệ các quyền dân sự...
Đề cập đến định hướng xây dựng Dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, các thành viên Chính phủ cho rằng, dự án Luật phải tạo tạo ra một khung pháp lý đầy đủ, cụ thể đối với hoạt động đầu tư vốn và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; phân định rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước trong hoạt động đầu tư vốn và quản lý vốn nhà nước đã đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của Đảng về sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nhà nước; tuân thủ nguyên tắc phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo bình đẳng giữa mọi thành phần kinh tế trước pháp luật...
Vấn đề về vai trò chủ sở hữu nhà nước; về “vốn nhà nước” quy định trong luật; quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; tiền thu lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;... là những nội dung được các thành viên Chính phủ tập trung đóng góp ý kiến khi thảo luận về định hướng xây dựng dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp tại phiên họp.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã sửa đổi, bổ sung 17 điều trong tổng số 52 điều của Luật hiện hành, đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về phát triển bảo hiểm y tế toàn dân; khắc phục những tồn tại bất hợp lý của luật hiện hành, hoàn thiện khung pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền, lợi ích của người dân tham gia bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh.
Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, các thành viên Chính phủ đã tập trung làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến quy định bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc; quy định trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của lực lượng vũ trang; quy định mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo; quy định mức tối đa cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh...
Việc sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu khách quan của thực tiễn hôn nhân và gia đình Việt Nam; công nhận, thực hiện và bảo vệ tốt hơn các quyền nhân thân và tài sản của cá nhân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; nâng cao trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình, vai trò của gia đình đối với xã hội và vai trò của Nhà nước, xã hội đối với gia đình.
Dự thảo luật đã sửa đổi 50 điều, bổ sung mới 57 điều so với luật hiện hành. Những vấn đề lớn, quan trọng mà dự thảo Luật đề cập là: Áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình; giải quyết hậu quả của việc nam, nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn; xác định tài sản chung của vợ chồng trong chế độ tài sản theo luật định; xác định cha, mẹ, con trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Các thành viên Chính phủ đã thảo luận những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau trong dự án Luật liên quan đến tuổi kết hôn; kết hôn giữa những người cùng giới tính; ly thân; mang thai hộ...
Đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án Luật tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp để xây dựng, sớm hoàn thiện các dự án Luật./.

Bài viết liên quan

KEYWORD_1